Link Search Menu Expand Document

Day in the Life of Adrian

Due Monday 17 September 2018

Ohayou gozaimasu!

おはようございます。

Watashi wa roku ji han ni okimasu

わたしわろくじはんにおきます。

Asagohan ni toosuto o tabemasu. Soshite, jyuusu o nomemasu.

あさごはんにととトオストを食べます。そして、ジュウスをのめます。

Watashi wa shichi ji yo juu go pun sukijanai desu.

わたしわしち時世十五ぷんすきじゃないですです。

Gakkou ga sukijanai desu.

学校がすきじゃないです。

Oyatsu ni banana o tabemasu. Soshite, orenji jyuusu o nomemasu.

おたすにバナナを食べます。そして、オレンジジュウスをのめます。

Hiregohan ni gyouza to gohan o tabemasu. Soshite mizu o nomemasu.

ヒレごはんにぎょうざとごはんをたべます。そして水をのめます。

Sanjihan ni supootsu o shimasu. Tennisu o shimasu.

三時半にスッポつをします。てんにすをします。

Watashi wa sanji juupun ni uchi ni kaerimasu.

わたしわ三時じゅうぷんにうちに帰ります。

Bangohan ni sakana o tabemasu. Soshite, mizu o nomemasu.

ばんごはんにさかなをたべます。そして、水をのめます。

Watashi wa shukudai o shimasu.

わたしわしゅくだいをします。

Watashi wa shukudai ga sukijanai desu.

わたしわしゅくだいが好きじゃないです。

Watashi wa kujihan ni nemasu.

わたしわくじはんにねます。

Sayonara!

さよなら!


Copyright © 2017-2020 aidswidjaja and other contributors. CC BY-SA 4.0 Australia unless otherwise stated.